Begin 2018 is het project Kunstmestvrije Achterhoek van start gegaan. Dit project loopt tot en met 2021 en kan rekenen op brede steun van zowel overheden, de agrarische sector als het bedrijfsleven en de samenleving. Het belangrijkste doel van het project is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door het gebruik van regionale herwonnen nutriënten.

De Provincie Gelderland is samen met de agrarische sector en partijen uit de mest- en slibverwerkers een belangrijke aanjager van het project. Ze wil de invoer van kunstmest reduceren en op die manier werken aan een circulaire economie en minder impact van bemesting op het klimaat.

Als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, dan is er minder transport van kunstmest buiten de regio. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast draagt het project bij aan een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Ook de landelijke overheid werkt mee. Zij heeft onder meer een vierjarige ontheffing verleend voor de regionale pilot in het zesde Nitraat Actieprogramma. Dit maakt het mogelijk om te werken aan het vervangen van fossiele kunstmest.