Begin 2018 is het project Kunstmestvrije Achterhoek van start gegaan, met brede steun van overheden, de agrarische sector en het bedrijfsleven. Het belangrijkste doel van het project is het verduurzamen van de bemestingspraktijk door het gebruikmaking van regionaal herwonnen nutriënten.

De Provincie Gelderland is samen met de agrarische sector en partijen uit de mest- en slibverwerkers een belangrijke aanjager van het project. Door samen te werken willen de projectpartners de invoer van kunstmest reduceren, om op die manier te werken aan een circulaire economie met minder impact van bemesting op het klimaat.

Als er circulair gewerkt wordt met regionale nutriënten, is er minder transport nodig van kunstmest van buiten de regio. Dat levert een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast draagt het project bij aan een betere benutting van organische stoffen en hergebruik van mineralen uit mest.

Ook de landelijke overheid werkt mee. Zij heeft onder meer een vierjarige ontheffing verleend voor de regionale pilot in het zesde Nitraat Actieprogramma. Dit maakt het mogelijk om te werken aan de vervanging van fossiele kunstmest.