Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor deelname aan de pilot Kunstmestvrije Achterhoek.

Voorwaarden voor deelname

Het is deelnemer bekend:

  1. dat de deelnemer een vloeibare anorganische meststof gebruiken dat onder andere van dierlijke mest is gemaakt;
  2. dat alleen deze vloeibare anorganische meststof (in het project aangeduid als Groene Weidemeststof) voldoet aan de door het ministerie gestelde voorwaarden;
  3. dat deze vloeibare anorganische meststof voor de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 niet meetelt voor de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen, bedoeld in artikel 8, onderdeel a, van de wet;
  4. dat deze vloeibare anorganische meststof voor de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 wel meetelt voor de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen, bedoeld in artikel 8, onderdeel b, van de wet;
  5. dat de werkingscoëfficiënt van deze vloeibare anorganische meststof 100% bedraagt, in afwijking van artikel 29 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
  6. dat de aanvoer van deze vloeibare anorganische meststof door de deelnemers wordt verantwoord overeenkomstig artikel 42 eerste lid onder a van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet sub 4. meststoffen, anders dan dierlijke meststoffen, zuiveringsslib en compost. Artikel 32 Ubm is overeenkomstig van toepassing;
  7. dat de aanwending van deze vloeibare anorganische meststof dient te gebeuren met emissiearme techniek.

Deelnemer verleent de noodzakelijke medewerking aan het onderzoek in het kader van het project Kunstmestvrije Achterhoek.

Aanmeldformulier