De testlocatie van de Groene Weide Meststof in Wageningen werd onlangs bezocht door een afvaardiging van het Ministerie van LNV.

Het gaat om de locatie waar op een praktijkperceel een veldproef zandgrasland is aangelegd. Onderzoeksdoelen zijn het bepalen van de effectiviteit van de stikstof van de Groene Weide Meststof door de stikstofwerkingscoëfficiënt te bepalen, en het vaststellen of risico’s op ophoping van minerale stikstof in de bodem en nitraatuitspoeling beheersbaar of verwaarloosbaar zijn.

Naast de KVA-veldproef werd een rondgang gemaakt langs bemestingsproefvelden van twee andere projecten: een proef met een ammoniumsulfaatoplossing en een proef met een mineralenconcentraat. Bij deze laatste twee bemestingsproeven worden vooral verliezen door emissies van ammoniak en lachgas onderzocht.