De werking van de Groene Weide Meststof (GWM) wordt bepaald aan de hand van de grasopbrengst en de nitraatuitspoeling. Omdat deze metingen in praktijksituaties soms moeilijk nauwkeurig of betaalbaar zijn uit te voeren, worden hiervoor ook (meer praktische) afgeleide indicatoren gebruikt. Zo wordt voor de opbrengstbepaling op 20 praktijkpercelen (10 kunstmest/10 GWM) de grashoogte gemeten. De uitkomsten worden daarna vertaald naar de opbrengst droge stof per hectare. Mits de snedes niet te zwaar zijn, geeft dit een goede indicatie van de opbrengst en kan beoordeeld worden of er opbrengstverschillen zijn tussen kunstmest en GWM.

Indicator voor nitraatuitspoeling

Hetzelfde geldt voor de nitraatuitspoeling. De nitraatuitspoeling onder een perceel kan niet direct toegerekend worden aan de behandeling op dat perceel, omdat er in de bodem allerlei stromingen zijn, waardoor je mogelijk de uitspoeling van naburige percelen meet. Daarom worden in het kader van de Kunstmestvrije Achterhoek metingen verricht naar het gehalte minerale stikstof in drie bodemlagen onder de praktijkpercelen. Dit is een goede indicator voor de nitraatuitspoeling onder de betreffende percelen. Afhankelijk van grondsoort en grondwatertrap kan dit vervolgens vertaald worden naar nitraatuitspoeling per hectare en naar de nitraatconcentratie in het grondwater.

Droogte van invloed op uitkomsten

In 2018 zijn de milieutechnische gevolgen van het gebruik van GWM onderzocht door op drie tijdstippen minerale stikstof in drie bodemlagen te meten, namelijk bij aanvang (nulmeting), na de 2snede en na de laatste snede, in de bodemlagen 0-30 cm, 30-60 en 60-90 centimeter.
Zoals bekend werd het jaar 2018 gekenmerkt door grote droogte, wat na de 2e snede leidde tot een verlies van 1 of 2 sneden in de praktijk, met uitzondering van drie deelnemende bedrijven waar beregend kon worden. Dit had zijn weerslag op de gehaltes minerale stikstof in de bodem. Uit het onderzoek bleek in 2018 dat GWM dezelfde gehaltes minerale stikstof opleverden als kunstmest. Dat zijn hoopvolle resultaten, die de conclusie helpen onderbouwen dat GWM een volwaardige vervanger is van kunstmest.

De monsters van de nulmeting op minerale stikstof van de demovelden van 2019 zijn onlangs genomen en liggen nu voor onderzoek bij het laboratorium.