Bij Groot Zevert Vergisting vinden tussen begin november en begin december tests plaats op het gebied van nanofiltratie. De speciale filtermembranen die daarvoor nodig zijn worden geleverd door Nijhuis Water.

Nanofiltratie draagt bij aan een beter productieproces van de Groene Weide Meststof (GWM). Dankzij de recoverystappen bij het filtratiesysteem kan er meer water uit de reststromen gehaald worden. Dat zorgt voor een hogere concentratie GWM.

Fosfaat wordt bij nanofiltratie volledig verwijderd. Voor zwavel geldt dat het naar wens weer is toe te voegen. Dat zal vooral in het voorjaar aan de orde zijn, als toediening van zwavel aan de grond het best tot zijn recht komt.

Monitoring

De Groene Weide Meststof moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en wordt daarom nauwkeurig gemonitord. Met grote regelmaat gaan GWM-monsters voor een volledige productanalyse naar het laboratorium van LUFA Nord-West in Duitsland.