De Groene Weide Meststof wordt dit jaar opnieuw getest op grasland. De opzet van het onderzoek is gelijk aan de opzet van de veldproef op grasland die in 2020 op het proefbedrijf De Marke werd uitgevoerd. De locatie verschilt: dit jaar is de veldproef op een praktijkperceel zandgrasland bij Wageningen aangelegd.

Onderzoeksdoelen zijn opnieuw het bepalen van de effectiviteit van de stikstof van de Groene Weide Meststof door de stikstofwerkingscoëfficiënt te bepalen. Een tweede doel is het vaststellen of risico’s op ophoping van minerale stikstof in de bodem en nitraatuitspoeling beheersbaar of verwaarloosbaar zijn.

De veldproef is een maaiproef waarin de oogst van vijf snedes gepland staan, waarvan er vier bemest worden. De veldproef is begin april aangelegd. De Groene Weide Meststof, die ten opzichte van dierlijke mest, lagere giften kent door hogere gehalten aan stikstof en kali, werd uitgereden met de proefveldbemester van Slootsmid. Deze proefveldbemester kan de giften (2,7 – 5,7 ton/ha) uitstekend uitrijden.