Om de Groene Weide Meststof verder uit te rollen is een aanpassing van de Nitraatrichtlijn van belang. Dat opent de weg om het predicaat minerale meststof (kunstmest) te verlenen aan meststoffen die hoofdzakelijk bestaan uit herwonnen nutriënten uit dierlijke mest. Tegelijkertijd heeft ‘Brussel’ stappen gezet om de Europese meststoffenverordening aan te passen. Het zijn belangrijke voorwaarden om een volwaardige kringlooplandbouw mogelijk te maken.

De Kunstmestvrije Achterhoek heeft als gebiedspilot van de Nederlandse overheid een ontheffing gekregen in het zesde Nitraat Actieprogramma. De vrijstelling voor de duur van het project (dus tot 2021) stelt de projectpartners in staat om een kwalitatief hoogwaardige meststof te ontwikkelen, de werking ervan te onderzoeken en afzetmarkten te creëren.

Europees onderzoek

De verwachting is dat na afloop van het project de toepassing van de Groene Weide Meststof is gereguleerd in Europese wet- en regelgeving. Het is dan duidelijk of vloeibare stikstofhoudende bemestingsproducten van dierlijke mest aangemerkt kunnen worden als stikstofkunstmeststof.
De Europese Commissie heeft haar onderzoeksinstelling Joint Research Centre (JRC) ondertussen een opdracht gegeven om criteria te bepalen voor bemestingsproducten van dierlijke mest die als stikstofkunstmest kunnen worden gebruikt. De studie heet Safemanure. Bij haar onderzoek betrekt JRC de Groene Weide Meststof, het bemestingsproduct van de Kunstmestvrije Achterhoek.

Vrije handel in bemestingsproducten

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad van Europa (Trialoog) hebben inmiddels een principe-akkoord bereikt over een nieuwe Europese meststoffenverordening. De nieuwe verordening moet vrije verhandeling van bemestingsproducten mogelijk maken. Het totale pallet aan producten wordt hierin opgenomen: van organische meststoffen en organische bodemverbeterende middelen tot biostimulanten.

Tijdspad

Het tijdspad van de belangrijkste Europese vervolgstappen ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

JRC studie Safemanure

Activiteit Planning
Start JRC project Safemanure Juni 2018
Ontwikkeling methodologie project door JRC Juni – december 2018
Onderzoek gebaseerd op modelmatige verkenningen (Daycent) Herfst 2018 – voorjaar 2019
Bemonsteringen en analyses bemestingsproducten Herfst 2018 – voorjaar 2019
Landbouwkundig onderzoek Herfst 2018 – eind 2019
Bewerking gegevens, rapportage 2018 – 2019
Presentatie resultaten Safemanure door JRC aan stakeholders Eind 2019

Europese meststoffenverordening

Activiteit Planning
Publicatie plan voor stimulering van de Circulaire Economie December 2015
Publicatie voorstel voor een nieuwe Europese meststoffenverordening door de Europese Commissie Maart 2016
Commentaarronde langs Europees Parlement en de Europese Raad (lidstaten) Maart 2016 – december 2017

Europees Parlement: gereed in oktober 2017

Raad: gereed in december 2017

Overleg Trialoog: Europese Commissie, Europees Parlement en Europese Raad (lidstaten) De Trialoog heeft op 20 november 2018 een principeakkoord bereikt. Het akkoord wordt nu voorgelegd voor bekrachtiging door de Europese ambassadeurs van de lidstaten en aan de commissie van het Europese Parlement voor de interne markt. Daarna stemmen het Europese Parlement en de lidstaten (Raad) formeel over het bereikte akkoord. Met instemming van zowel Europees Parlement als Raad treedt de verordening in 2021 in werking.
De lidstaten bereiden de uitvoering van de nieuwe Europese meststoffenverordening voor en passen hun nationale regelgeving voor vrij handelsverkeer hierop aan.