De ontwikkeling van de Groene Weide Meststof ging niet zonder slag of stoot. “Het heeft bijna vier jaar geduurd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen,” aldus Arjan Prinsen van producent Groot Zevert Vergisting (links op de foto, in gesprek met Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland).

Traditionele structuren doorbreken kost tijd, weet Arjan inmiddels als geen ander. Een kleine vier jaar geleden ontvouwde Groot Zevert Vergisting de eerste plannen om een transitie op het gebied van bemesting in te zetten. Arjan: “Dan moet je eerst allerlei partijen op één lijn zien te krijgen, waaronder de provincie, Den Haag en Brussel. Dat heeft behoorlijk lang geduurd. Er spelen allerlei wettelijke kaders, zoals ammoniak-, nitraat- en mestregels. Innovatie past niet altijd in bestaande kaders. Dankzij de medewerking van de verschillende partijen konden we uiteindelijk los.”

Waardevolle mineralen uit varkensmest

Het belangrijkste doel van het project is verduurzaming van de bemestingspraktijk door het gebruik van regionaal herwonnen nutriënten. De invoer van kunstmest reduceren en op die manier werken aan een circulaire economie en minder impact van bemesting op het klimaat, daar komt het in het kort op neer. Varkensmest levert de voornaamste componenten voor de Groene Weide Meststof. Arjan: “De varkenshouderij heeft te maken met een groot mestoverschot. Wij dragen bij aan de oplossing voor dat probleem, door waardevolle mineralen uit de mest te halen. Voor de Groene Weide Meststof gaat het vooral om stikstof en kalium. Dat vullen we aan met ammoniumsulfaat, een bijproduct van de compostering van zuiveringsslib. De fosfaat die overblijft bij de mestvergisting, exporteren we in geconcentreerde vorm naar tekortgebieden in het buitenland.”

Uitbreiding aantal deelnemende boeren

Groot Zevert Vergisting is er klaar voor om de pilot van de Kunstmestvrije Achterhoek vanaf 2019 op te schalen, vertelt Arjan. Dit jaar (2018) deden 10 boeren mee, met 50 hectare land. Daarvan is de helft met kunstmest bewerkt en de andere helft met Groene Weide Meststof. De resultaten van de eerste proef zijn positief, zo wijst onderzoek van Wageningen University uit: de eerste drie sneden tonen aan dat de Groene Weide Meststof gelijkwaardig is aan kunstmest. Tijd om het project uit te breiden: volgend jaar telt de Kunstmestvrije Achterhoek circa 50 deelnemende boeren en naar verwachting loopt dat aantal op tot 150 in 2021.

Groene Mineralen Centrale

Groot Zevert is in de jaren ’60 begonnen als loonbedrijf. In de jaren die volgden ontwikkelde het bedrijf zich door tot een allround dienstverlener, met een loon-, een grondverzet- en een transportbedrijf. Daarnaast wordt achter de schermen de laatste hand gelegd aan een bijzonder project. Het gaat om een uitbreiding van de vergistingsinstallatie met de Groene Mineralen Centrale: een fabriek waar mest van boerenbedrijven uit de Achterhoek wordt verwerkt tot energie, mineralen en bodemverbeteraars, die weer in de regio worden afgezet, met schoon water als eindproduct. Op 29 oktober werd het bedrijf in het kader van de Kunstmestvrije Achterhoek bezocht door de Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema (zie het betreffende bericht in deze nieuwsbrief). Zij benadrukten beiden het belang van een circulaire landbouw, waarbij hergebruik van organische reststoffen in kunstmestvervangers een belangrijke rol speelt.