Mest en ander bioafval zijn de meest voorkomende reststromen die te gebruiken zijn voor de productie van biogas en waaruit stikstof, fosfaat, kalium en andere mineralen kunnen worden gewonnen en hergebruikt. In Nederland en elders in Europa gebeurt dat echter nog te weinig. Het Europese H2020 project SYSTEMIC probeert daar verandering in te brengen. 

Bedrijven helpen bij het terugwinnen van nutriënten uit organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib, dát is in het kort de doelstelling van SYSTEMIC. Aan het EU-project nemen vijf demonstratiebedrijven deel. Naast Groot Zevert Vergisting in Beltrum gaat het om pilotbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Italië.

Stikstof, fosfor en kalium zijn de belangrijkste nutriënten voor gewassen. In de Europese landbouw wordt de helft van de stikstof en fosfor jaarlijks in de vorm van mest over de akkers uitgestrooid. Een hoog percentage van de waardevolle nutriënten gaat daarbij verloren. Dat heeft negatieve effecten op de bodem-, water- en luchtkwaliteit, en vormt daarmee een bedreiging voor de toekomst van de Europese landbouw. Door hergebruik van nutriënten ontstaat een duurzamere landbouw. SYSTEMIC ondersteunt bedrijven die daar met innovatieve technieken mee bezig zijn.

Grote belangstelling

De vijf Europese demonstratiebedrijven worden grondig gemonitord, waarbij hun technische, economische én milieuprestaties worden beoordeeld. Op basis van de ervaringen bij de demonstratiebedrijven ontwikkelt het SYSTEMIC-onderzoekteam business modellen en tools om ook de mogelijkheden bij andere bedrijven in te schatten. Dertien geselecteerde Europese bedrijven (outreach-plants genoemd) mogen daar gebruik van maken. Meer bedrijven kan het project niet aan, maar de belangstelling is veel groter. Vandaar dat de informatie ook met andere geïnteresseerde bedrijven wordt gedeeld, de zogenoemde associated plants. Op die manier draagt SYSTEMIC bij aan een uitbreiding van de energie- en nutriëntenterugwinning uit hernieuwbare grondstoffen van mest en biomassa en aan de overgang naar een circulaire economie.

Meer informatie over SYSTEMIC vindt u hier.